logare  |  registrare

Controlul de legalitate al actelor administratiei publice locale

Controlul de legalitate al actelor administratiei publice localezoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 22 decembrie 2012
Controlul de legalitate al actelor administratiei publice locale
Autor: OLya
37 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Controlul de legalitate al actelor administratiei publice locale

 

Controlul asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice decurge din prevederile art.96 alin.(1) din Constituţie care stipulează că Guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice, iar actul de guvernare presupune dreptul la control. Prin urmare, dreptul de a efectua controlul administrativ, potrivit prevederilor art.63 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, este delegat Ministerului Administraţiei Publice Locale, nemijlocit sau prin intermediul Direcţiilor teritoriale control administrativ ale acestuia.

În conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) şi (3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale vizează respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a legii nominalizate şi a altor acte normative atît de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, cît şi de către funcţionarii acestora. Controlul administrativ include controlul legalităţii şi controlul oportunităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. Prin urmare, controlul administrativ nu este un control sau operaţiune de investigare, ci o necesitate, un imperativ obligatoriu al democraţiei.


Astfel, Ministerul Administraţiei Publice Locale, prin intermediul Direcţiilor teritoriale control administrativ, efectuează controlul legalităţii actelor administrative: deciziilor consiliilor locale şi raionale, dispoziţiilor emise de primarii satelor (comunelor), oraşelor şi preşedinţii de raioane, dispoziţiile pretorilor de sector din mun.Chişinău, actele administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.

Pe parcursul anului 2008, direcţiile teritoriale control administrativ ale Ministerului au supus controlului administrativ de legalitate 148874 acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul unu şi doi şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.

Astfel, în urma controlului de legalitate, se constată că o bună parte din actele autorităţilor administraţiei publice locale sînt adoptate (emise) în conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi Instrucţiunile cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.115 din 28.02.1996. În acelaşi timp, au fost constatate încălcări frecvente a modalităţii stabilite de elaborare şi adoptare a actelor normative la nivel local.

 

Pe parcursul anului 2008, în adresa autorităţilor administraţiei publice locale au fost înaintate 2742 de sesizări privind abrogarea sau modificarea actelor emise de către autorităţile administraţiei publice locale. În rezultat, au fost modificate 533 şi abrogate 1492 acte administrative, ceea ce constituie 74% din numărul actelor, modificarea sau abrogarea cărora au fost solicitate.

Cele mai frecvente derogări de la legislaţie, admise de autorităţile locale emitente, sînt din domeniul cadrelor – 579, funciar – 607, construcţiilor – 114,  patrimoniului public – 413, bugetului şi finanţelor – 450, administraţiei publice locale – 379, altele – 234.

 

Vom prezenta în continuare cîteva exemple de derogări de la legislaţia în vigoare:

- transmiterea în arendă a terenurilor proprietate publică sau vînzarea acestora (de regulă, fără organizarea licitaţiei publice, De exemplu, prin Decizia Consiliului sătesc  Huluboaia, raionul Cahul nr.2/7 din 11.02.2008 a fost înstrăinat un sector de teren, fără a fi respectată procedura înstrăinării terenurilor prin licitaţie);

- vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate cu încălcarea Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (Consiliul sătesc Chioselia Mare, raionul Cahul, prin decizia nr.5/6 din 12.09.2008, a scos la licitaţie cu strigare terenul aferent depozitului de cereale (obiectiv privatizat);

- darea în locaţiune a încăperilor (prin Decizia nr.01/05 din 17.10.2008 Consiliul orăşenesc Hînceşti a dat în locaţiune o parte a grădiniţei de copii, fără a respecta procedura organizării licitaţiei);

- acordarea neîntemeiată a unor facilităţi (scutiri de impozite), scutiri de la plata impozitelor (prin decizia nr.1/2 din 31.01.2008 Consiliul orăşenesc Cupcini, a redus neîntemeiat raionul Edineţ cota de impozitare);

- nerespectarea modalităţii stabilite privind formarea şi înregistrarea bunurilor imobile în sistemul de tranzacţii (Consiliul local Tochile-Răducani, raionul Leova prin  decizia nr.6.11 din 12.12.2008 nu a respectat modalitatea de înregistrare a bunului);

- emiterea actelor administrative în exercitarea competenţelor autorităţii publice locale contrar competenţelor materiale (prin Dispoziţia primarului satului Valea Perjei, raionul Taraclia nr.14-K din 29.05.2008 şi nr.18-k din 04.07.2008 a fost restabilit în funcţia de viceprimar dl Pancev S.P., atribuţie ce nu ţine de competenţa acestuia).

 

Exemplele citate denotă stricta necesitate de perfecţionare şi îmbunătăţire permanentă, dar şi de respectare întocmai a legislaţiei republicii, lucru ce ar contracara într-o mare măsură încălcările de genul respectiv la nivel local. Concomitent, se impune necesitatea unei activităţi mai eficiente a autorităţilor publice centrale, autorităţilor şi instituţiilor abilitate în instruirea şi perfecţionarea profesională a aleşilor locali şi funcţionarilor publici.

Pornind de la cele expuse şi în conformitate cu Decizia Colegiului Ministerului nr.11 din 26.12.2008, vom impulsiona activitatea noastră în plan naţional şi regional pentru obţinerea unor rezultate şi coeficienţi calitativi mai înalţi în domeniul respectiv.

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net