logare  |  registrare

Controlul administrativ asupra activitatii administratiei publice locale in Republica Moldova

Controlul administrativ asupra activitatii administratiei publice locale in Republica Moldovazoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru smbt, 22 decembrie 2012
Controlul administrativ asupra activitatii administratiei publice locale in Republica Moldova
Autor: OLya
147 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Controlul administrativ asupra activitatii administratiei publice locale

in Republica Moldova

 

Pornind de la ideea, că respectarea unui coraport între amploarea interven­ţiei autorităţii de control şi importanţa intereselor pe care le protejează este un fapt, ce derivă din principiul proporţionalităţii şi presupune ca acest control să se limiteze atunci când vizează domeniile proprii de activitate ale administraţiei publice locale la asigurarea legalităţii actelor colectivităţilor locale, menţionăm că, controlul de oportunitate trebuie să cuprindă în exclusivitate doar actele co­le­ctivităţilor locale emise întru realizarea domeniilor de competenţă delegate ace­stora de către stat. Acest principiu mai presupune că autorităţile de control în exercitarea pre­rogativelor sale pentru a ajunge la rezultatul  scontat, trebuie să recurgă la astfel de metode care ar reduce la minimum afectarea autonomiei lo­ca­le. Tot acest principiu conferă po­sibilitate autorităţilor publice locale să reac­ţi­oneze pe cale judecătorească la exercitarea abuzivă a controlului admini­stra­tiv.

 

Neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii afacerile ce ţin de propria com­pe­te­nţă este un princi­piu, care reiterează necesitatea respectării principiului auto­no­miei locale şi interzice autorităţilor de control să limiteze dreptul colec­ti­vi­tă­ţi­lor locale la administrarea independentă a domeniilor proprii de competenţă. O astfel de interzicere nu se referă la domeniile de competenţă delegate de către stat colectivităţilor locale.

 

Controlul administrativ este una din formele de control la care este supusă ac­tivitatea administraţiei publice locale şi care se întemeiază pe normele con­sti­tu­ţionale şi legale referitoare la administraţia publică. Controlul administrativ es­te denumit astfel deoarece acesta este exercitat în cadrul administraţiei publi­ce de către administraţia publică. Întreaga activitate a organelor administraţiei publice locale, este compusă şi realizată prin acte administrative, operaţiuni şi fapte a căror calitate determină eficienţa sistemului de administrare publică lo­ca­lă. Deşi administraţia publică locală are un înalt grad de autonomie, întreaga ei activitate este supusă controlului politic, administrativ, judecătoresc. Anume pentru ca activitatea autorităţilor administraţiei publice locale să fie eficientă este necesar instituirea unor controale asupra actelor, operaţiunilor şi faptelor administrative. Totodată controlul este necesar pentru realizarea deciziei luate de autoritatea publică locală prin aplicarea concretă a actului. Cu ajutorul co­n­t­ro­lului atât statul, cât şi autorităţile administraţiei publice locale urmăresc să asigure verificarea legalităţii actului şi ca prevederile acestuia să fie aplicate co­rect şi să aibă eficienţă, să corespundă cerinţelor reale ale relaţiilor sociale re­g­le­mentate etc.

 

Controlul este un instrument prin care se determină modul în care acţionea­ză cel chemat să realizeze prevederile actului, precum şi corespunderea acestora cu scopul legii întru exercitarea căreia a fost emis. Însemnătatea controlului se ma­nifestă şi prin faptul că acesta determină rolul actului în menirea de a preveni erorile generate în procesul de aplicare a acestuia şi de a le înlătura atunci când asemenea greşeli există, precum şi de a asigura îmbunătăţirea permanentă a ac­ti­vităţii  administraţiei publice locale, pentru ca aceasta să corespundă cât mai mult nevoilor şi intereselor colectivităţilor locale şi a societăţii în ansamblu. Exe­rcitarea controlului administrativ asupra activităţii autorităţilor administ­ra­ţi­ei publice locale nu este un moft al Guvernului, aceasta este o exigenţă a sta­tu­lui de drept, fiind chemat să asigure legalitatea, ordinea de drept şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Pornind de la faptul că statul îşi realizează funcţiile prin intermediul autorităţilor publice, instituirea acestora în teritoriu devine o condiţie indispensabilă pentru asigurarea funcţionării sta­tu­lui. Administraţia publică este cunoscută ca un instrument al statului absolut ne­ce­sar pentru realizarea unor obiective majore determinate de acesta, ca o acţiune de făurire a unor valori politice stabilite prin acte juridice în scopul satisfacerii in­teresului general. Administraţia publică regăsindu-se în toate sferele vieţii so­ci­a­le, a cărei activitate fiind considerată cea mai utilă pentru societate, mai po­a­te fi definită ca o activitate raţională şi eficientă de utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare în scopul obţinerii unor rezultate maxime cu eforturi mi­ni­me. Pentru ca obiectivele puse în sarcina acesteia să fie realizate cu maximă eficienţă administraţia publică este divizată în administraţia publică centrală şi ad­ministraţia publică locală.

...

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Accesati Zakusi.net