logare  |  registrare

Contenciosul privind folosirea terenurilor

Contenciosul privind folosirea terenurilorzoom
referatul a fost adăugat în catalogul nostru luni, 17 decembrie 2012
Contenciosul privind folosirea terenurilor
120.5 KB Încărcări
  • referatul disponibil in limba romina: DA
 primul   precedent   următorul   ultimul 
referate în categoria dată: 172
Descriere

Contenciosul privind folosirea terenurilor

 

Dreptul de construire generează un amplu contencios deoarece vizează multiple interese publice şi/sau private. Conflictele şi litigiile în materie pot fi împărţite în două categorii :

- contenciosul privind autorizaţia de construire;

- contenciosul privind interesele părţilor.

Contenciosul privind autorizaţia de construire este dublu, datorită ambivalenţelor acestei acţiuni administrative.  Avem astfel:

•  contenciosul administrativ direct;

•  contenciosul contravenţional şi penal (administrativ indirect).

Contenciosul administrativ direct este supus regimului juridic general al contenciosului administrativ. Se poate face o diferenţiere între contenciosul de legalitate (acţiunea împotriva deciziei) şi contenciosul (acţiunea) în responsabilitate. Contestaţia împotriva deciziei de neacordare a autorizaţiei de construire este supusă dreptului comun. Termenul este cel mult un an de la data emiterii actului. Acţiunile în responsabilitate nu sunt numeroase şi se desfăşoară conform dreptului comun. Aceste acţiuni sunt de două tipuri:

- fie că petiţionarul consideră că autorizaţia de construire este nelegală şi că-i cauzează un prejudiciu

- în caz de anulare a autorizaţiei de construire pentru neregularitate, constructorul    se    va    întoarce    împotriva administraţiei pe care o consideră culpabilă deoarece i-a eliberat o autorizaţie de construire viciată.

Pentru a fi angajată răspunderea administrativ-patrimonială trebuie îndeplinite cumulativ patru condiţii:

- actul administrativ (respectiv autorizaţia de construire/desfiinţare) să fie ilegal;

- existenţa prejudiciului material şi/sau moral;

- raportul de cauzalitate între actul ilegal şi prejudiciu;

- culpa autorităţii publice.

 

1. Răspunderea contravenţională

Contravenţiile la regimul de autorizare a construcţiilor sunt stabilite prin art. 23 din Legea nr. 50/1991. In măsura în care această lege nu dispune altfel, se aplică prevederile Ordonanţei nr.2/2001. Astfel, conform acestui text de lege, constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de către investitor şi executant;

b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), de către investitor şi executant;

c) aprobarea furnizării de utilităţi urbane, ca urmare a executării de lucrări de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate;

d) menţinerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizaţie sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţă de cele prevăzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrărilor şi amenajărilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea terenului la starea iniţială de către investitor, după terminarea lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrărilor de curăţare, amenajare ori degajare, după caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o dată cu încheierea lucrărilor de bază;

f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;

g) neanunţarea datei începerii lucrărilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7), precum şi depăşirea termenului legal prevăzut la art. 6 alin. (1);

h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora cu depăşirea termenului legal;

i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:

  - în lipsa unui drept real asupra imobilului, care să confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;

    - în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

   - în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţă cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

   - în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţă a întregii construcţii, în cazul lucrărilor de consolidare;

    - în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în unităţile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) şi (2^1), precum şi neurmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 25^1 alin. (3);

k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;

...

2. Constatarea contravenţiilor

3. Contenciosul privind drepturile terţilor revine instanţelor civile

5. Readucerea în starea anterioară (iniţială)

7. Răspunderea penală

8. Probleme de drept comparat

4. Prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale

6. Readucerea în starea anterioară a terenului pe cale administrativă

Păreri:
Părerea Dvs poate fi prima.
Scrie părerea
Se vinde acest portal, doritorii pot contacta la adresa de email sursa.md@gmail.com